fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERIEUR REINIGING (DMCC BV)

Artikel 1: Toepassingsgebied

De Overeenkomst die de Partijen bindt, bestaat uit de Bestelbon, de onderhavige Algemene voorwaarden, de Specifieke voorwaarden en eventueel het Formulier van betaalbaarstelling. Door het plaatsen van een bestelling en/of het doorgeven van de opdracht aanvaardt de Klant deze Algemene voorwaarden zonder voorbehoud en ziet hij af van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs als deze verklaren als enige van toepassing te zijn.

Artikel 2: Duur

De Overeenkomst treedt in werking op de datum dat ze wordt ondertekend door de Partijen. De Overeenkomst wordt gesloten voor een initiële periode, waarvan de duur en de begindatum worden vermeld op de Bestelbon en/of Factuur.
Iedere Partij heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde per met redenen omklede aangetekende brief te beëindigen met ogenblikkelijke uitwerking en zonder tussenkomst van een rechtbank ingeval een van beide Partijen haar contractuele verplichtingen niet naleeft. De Overeenkomst wordt automatisch beëindigd indien een van de Partijen haar activiteiten stopzet, insolvabel wordt of failliet gaat of in een soortgelijke procedure verwikkeld is.

Artikel 3: Prijs

De diensten en producten worden gefactureerd tegen de prijzen vermeld op de Bestelbon. De aanvullende diensten en producten zullen worden gefactureerd volgens de prijslijst van kracht op het ogenblik van de aanvullende bestelling.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidende, schriftelijke en voorafgaande overeenkomst zijn de prijzen steeds exclusief btw, verplaatsingskosten, hotels, maaltijden en andere heffingen en uitgaven. Deze kosten zullen tegen kostprijs aan de Klant gefactureerd worden. De kosten voor de interventie van een bevoegde of voor interventies na het vervallen van de waarborg zullen per uur aan de Klant worden aangerekend tegen de op dat ogenblik geldende tarieven. De duur van de interventie zal worden afgerond per begonnen uur.
In geval van verhoging van de tarieven van zijn leveranciers behoudt DMCC BV zich het recht voor deze verhoging door te rekenen aan de Klant. DMCC BV zal de Klant daarvan minstens één week voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen in kennis stellen. De Klant zal de mogelijkheid hebben de Overeenkomst zonder schadevergoeding op te zeggen, voor zover hij zijn weigering van de nieuwe prijzen binnen 5 dagen na de kennisgeving van de verhoging kenbaar maakt per aangetekende brief.

Artikel 4: Betaling

Alle facturen van DMCC BV zijn voor particulieren contant te betalen en voor ondernemingen binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum in euro en op de rekening van DMCC BV bij KBC Bank en Verzekeringen met nummer BE27 7360 3770 4873 tenzij anders overeengekomen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de bovenstaande termijn zal de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn ten belope van 7,5% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 15 euro, onverminderd het recht van DMCC BVBA om een hogere schadevergoeding te vorderen als haar schade hoger ligt dan dit forfaitaire bedrag. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet betaalt binnen vijf dagen na het versturen van een herinnering, heeft DMCC BV het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het ogenblik van volledige betaling en kan DMCC BV weigeren verdere werken uit te voeren. In beide gevallen kan DMCC BV van de Klant de volledige betaling van alle schade vorderen. Iedere klacht in verband met de gefactureerde bedragen moet DMCC BV per aangetekende brief bereiken binnen 8 kalenderdagen na de datum van de factuur. Indien dat niet het geval is, wordt de factuur verondersteld onherroepelijk en volledig aanvaard te zijn. Geen enkele klacht of betwisting geeft de Klant het recht zich te onttrekken aan zijn eigen verbintenissen t.o.v. DMCC BV, met inbegrip van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5: Waarborgen

De producten worden door de fabrikant gewaarborgd onder de voorwaarden bedoeld in de Specifieke voorwaarden die betrekking hebben op de producten in kwestie. DMCC BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de weigering van de fabrikant de waarborg toe te passen. Evenmin kan DMCC BV, in geval van tekortkoming vanwege de fabrikant wegens gelijk welke oorzaak, worden verplicht in de plaats van de fabrikant te treden.
Op straffe van verval moet iedere oproeping in vrijwaring binnen 8 kalenderdagen na de vaststelling van het probleem per aangetekende brief gemeld worden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

DMCC BVBA kan slechts binnen de volgende perken aansprakelijk worden gesteld voor schade die het heeft veroorzaakt bij de uitvoering van de Overeenkomst:
1. DMCC BVBA is slechts aansprakelijk voor de herstelling van voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van de herstelling van alle indirecte of immateriële schade zoals bijkomende uitgaven, winstderving, verlies van winst, verlies van klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, tijdverlies, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten, enz. of schade ten gevolge van een verstoring van de commerciële activiteit.
2. De aansprakelijkheid van DMCC BVBA zal steeds beperkt zijn tot het totaalbedrag dat de Klant aan DMCC BVBA betaald heeft voor de betrokken diensten en/of producten in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade. De aansprakelijkheid van DMCC BVBA blijft niettemin onbeperkt in geval van overlijden of lichamelijke schade.

  1. DMCC BVBA kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan voorwerpen opgemerkt vanaf de eerst volgende werkdag. Ook kan DMCC BVBA niet aansprakelijk gesteld worden bij het door de klant niet volgen van gegeven instructies.

Artikel 7: Diverse bepalingen

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van een betwisting met betrekking tot de interpretatie, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de Overeenkomst die niet in der minne kan worden geschikt, zullen de hoven en rechtbanken van Leuven als enige bevoegd zijn.